איזור אישי שאלות נפוצות מבנה הניסוי מטרת הניסוי הגשת בקשת השתתפות

תקנון האתר

(נוסח מיום 9.10.12)

הוראות כלליות

1. כל כניסה לאתר זה ו/או שימוש מכל סוג שהוא באתר זה (להלן - "האתר"), לרבות במידע, בתכנים, במסרים, בשירותים המופיעים בו (להלן - "תכני האתר") וכן מסירת כל מידע שהוא על ידך באמצעות האתר (להלן - "השימוש באתר") כפופים לתנאי תקנון זה. אנא קרא תקנון זה בעיון לפני השימוש באתר.

2. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

3. חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן - "החברה") מאשרת לך את השימוש באתר זה בכפוף להסכמתך לכל התנאים וההוראות המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש באתר").

4. תנאי השימוש באתר כוללים, בין היתר, מידע המיועד לסייע לך להבין את מטרות האתר, מדיניות אבטחת המידע והגנת הפרטיות ועניינים נוספים הקשורים באתר ובשימוש בו.

5. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט על-ידי עדכון תקנון זה, תוך עדכון תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה. תנאי השימוש באתר שיחייבו את המשתמש הם תנאי השימוש באתר אשר היו בתוקף במועד עשיית השימוש באתר.

6. השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לתנאי השימוש באתר. לכן, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר במלואם. אם אינך מסכים להוראות תנאי השימוש באתר, במלואם או בחלקם, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר.

7. תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים עניינית בתל-אביב יפו.


מטרת האתר

1. האתר נועד לשרת את החברה ואת החברה המנהלת את הניסוי מטעמה (להלן - "החברה המנהלת") במסגרת ניסוי חדשני שעורכת החברה, מטעם ועדת משנה שמונתה על-ידי ממשלת ישראל, לניטור נסועת כלי רכב של מתנדבים, בין היתר, על מנת לבחון את השפעתם של תמריצים שונים, לרבות תמריצים כספיים, על הרגלי הנסיעה של המתנדבים (להלן - "הניסוי").

2. מטרת האתר היא פרסום מידע ועדכונים לציבור בכל הקשור לניסוי, קבלת נתונים שונים אודות מועמדים המעוניינים לשמש כמתנדבים בניסוי על מנת לבחון את התאמתם לקריטריונים שנקבעו לבחירת המתנדבים, שמירת קשר ומסירת/קבלת פרטי מידע שונים מהמתנדבים שייבחרו להשתתף בניסוי, קבלת מידע אישי על ידי כל מתנדב שייבחר להשתתף בניסוי באמצעות חשבון אישי שיוקצה לו, וכן לכל מטרה נוספת הקשורה בניסוי, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.


השימוש באתר

1. מי שמבקש למסור פרטים על מנת שהחברה המנהלת תוכל לבחון את התאמתו להשתתף כמתנדב בניסוי נדרש לעשות את הפעולות הבאות בשאלון הגשת המועמדות:

א. למלא את כל הפרטים הנדרשים בשאלון הגשת המועמדות .
ב. לסמן בתא הסימון כי הוא קרא את הסכם ההתקשרות (כללי הניסוי), הבין אותם ומסכים לנהוג על-פיהם.
ג. לסמן בתא הסימון כי קרא את תקנון האתר (מסמך זה) וכי הוא מסכים לו.

2. כדי שמועמדותך תיקלט במחשבי החברה יש להקפיד על מסירת הפרטים המלאים הנכונים וכן לסמן את הסכמתך ל"כללי הניסוי" ותקנון האתר.

3. מובהר בזאת, כי אין במילוי שאלון הגשת המועמדות ושיגורו לחברה באמצעות האתר בכדי להבטיח את שקילת מועמדותו או בחירתו של המועמד. כמו כן, החברה איננה מתחייבת לבחור מס' מתנדבים מסוים או בכלל, ובכלל זה, שומרת על זכות מלאה להשעות את הניסוי ו/או לבטלו כליל. ההחלטה לבחון או שלא לבחון את מועמדותם של מועמדים מסוימים, בחירת המתנדבים שישתתפו בניסוי, לרבות הקריטריונים לבחירתם, מספרם וכדומה וכל עניין אחר הקשור בעריכת הניסוי יהיה בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. מועמד אשר לא נבחר להשתתף בניסוי יקבל הודעה מתאימה מהחברה או החברה המנהלת. החברה ו/או מנהלת הניסוי מטעמה לא יהיו מחויבים להסביר ו/או לנמק את סיבת אי בחירתו של מועמד כמשתתף בניסוי.

4. מועמד המגיש את מועמדותו מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, לרבות החברה המנהלת, בגין אי-שקילת מועמדותו ו/או בחירתו כמתנדב בניסוי מכל סיבה שהיא.

5. מתנדב אשר ייבחר להשתתף בניסוי יידרש לבחור שם משתמש וסיסמה לשם כניסה לחשבונו האישי. הסיסמה ושם המשתמש שתבחר הינם לשימושך האישי בלבד וחל עליך איסור מוחלט להעבירם לצד ג' כלשהו ללא הרשאה מראש ובכתב מהחברה או החברה המנהלת. הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת הסיסמה שלך בסודיות, ומתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמה שלך על ידי גורם בלתי מורשה.

6. תיתכן אפשרות שבאתר ובתכני האתר נפלו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה ו/או החברה המנהלת לא תהיה אחראית לשום נזק העלול להיגרם למשתמש באתר עקב קיום שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור. בנוסף, החברה ו/או החברה המנהלת לא תהיה אחראית למידע המקושר לאתר באמצעות קישוריות (לינקים) או בכל דרך אחרת והיא לא תישא בנזק שעלול להיגרם למשתמש באתר, עקב השימוש ו/או ההסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה.

7. החברה מתירה לך לצפות ו/או לעשות שימוש בתכני האתר לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, וזאת בתנאי שתפעל בהתאם לתנאים המצויים באתר. אינך רשאי לשנות את תכני האתר בצורה כלשהי, להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, למכור, להרשות שימוש, להציגם בפומבי, לבצעם, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכני האתר או להשתמש בתכני האתר בדרך אחרת למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בתכני האתר בכל אתר אינטרנט אחר זולת האתר, או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא, הינו אסור. הנך מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש באתר ו/או בתכני האתר לשום מטרה בלתי חוקית על-פי כל דין, ובכלל זה, עשיית שימוש למטרה האסורה על פי תנאי השימוש, עשיית כל פעולה העלולה לפגוע באתר, בתכני האתר, ובמערכות המחשב או לשבש את פעילותם, להגביל או למנוע מאחרים את השימוש בו.

8. החברה שומרת על זכותה לחסום את הגישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. החברה רשאית, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים באתר או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתכני האתר, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או ציוד הקצה הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.

9. אינך רשאי ליצור קישורים לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור החברה מראש ובכתב ובכפיפות לתנאי האישור ולהוראות כל דין.

מסירת מידע והגנת הפרטיות

1. במסירת פרטיך באמצעות האתר, הנך מסכים ומאשר, כדלקמן:

א. אין עליך כל חובה חוקית למסור את המידע, אולם בלא למסור את הנתונים והמידע המתבקשים לא תוכל להגיש מועמדותך לניסוי ו/או להשתמש באתר לאחר מכן, במידה ותיבחר לשמש כמתנדב בניסוי. המידע שנמסר על-ידך באמצעות האתר נמסר מבחירתך, מרצונך החופשי והמלא. במידה והחלטת למלא את הפרטים ו\או למסור פרטים אישיים, יחשב הדבר כהסכמה מצדך למסירת הפרטים ואיסופם בהתאם לתנאי תקנון זה והאמור באתר ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או החברה המנהלת ו/או מי מטעמן בקשר לכך.
ב. המידע שנמסר על-ידך ישמש למטרות הניסוי, ובכלל זה, בחינת התאמתך לשמש כמתנדב בניסוי וניהול הניסוי. שימוש כאמור יכלול, בין היתר, ניתוח, בדיקה, עיבודים סטטיסטיים ואחרים, פילוחים, השוואות ועוד של המידע שתמסור, והכל, על ידי החברה ו/או החברה המנהלת ו/או צדדים שלישיים מטעמן.
ג. המידע שתמסור באמצעות האתר יימסר לחברה המנהלת את הניסוי אשר תהא רשאית להשתמש בו לשימושים המפורטים בתקנון זה ו/או בשאלון הגשת המועמדות. החברה והחברה המנהלת שומרות על זכותן להעביר את המידע לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתן, ככל שיידרש לצורך ההחלטה על קבלת המועמד לניסוי, ביצוע הניסוי ו/או ניהולו.
ד. המידע המזהה שתמסור וכן כל מידע נוסף שיצטבר אודותיך ואודות נסיעותיך יישמר במאגרי מידע של החברה. החברה והחברה המנהלת ו/או מי מטעמן תנהגנה בכל מידע שתמסור בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו.
ה. הנך מסכים לקבל פניות ו/או דיוורים ו/או מסרים אלקטרוניים בקשר עם הניסוי וביצועו בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים לטלפון נייד ו/או פקסימיליה ו/או בטלפון (טלפון נייח או נייד) ו/או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטיות (לטלפון נייח או נייד) ו/או בדואר רגיל או בכל דרך אחרת, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידך בשאלון.

2. אם אינך מעוניין לקבל פניות כאמור לעיל, לרבות שלא להיכלל ברשימות דיוור, ו/או שהנך מעוניין בהסרת המידע ביחס אליך ממאגרי המידע של החברה, הנך חייב לשלוח הודעה על כך בדואר רשום/אלקטרוני לחברה המנהלת, לפי פרטי יצירת הקשר המופיעים מטה, ואולם, מובהר כי במקרה כזה, ככל שהנך מועמד לניסוי, הודעה כאמור מצדך משמעה הסרת מועמדותך, וככל שנבחרת להשתתף בניסוי, משמעה הפסקת השתתפותך בניסוי באופן מיידי.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר לאתר ולתכני האתר יהיו שייכים בכל עת לחברה והינם קניינה הבלעדי. חל איסור מוחלט לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הנ"ל של החברה, ובכלל זה, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להעביר, לשדר, להפיץ, למכור או לעשות כל שימוש באתר או בתכני האתר, כולם או חלקם, החורגים משימוש פרטי באתר בהתאם לתנאי השימוש באתר, מטרות האתר וכל דין.

סוג המידע שנאסף
מעבר למידע האישי שנאסף עליך בעת השימוש באתר, כמפורט בתקנון זה, ייתכן כי ייאסף מידע לא אישי, כמפורט להלן:
א. מידע לא אישי הוא מידע שאינו מזהה אותך אישית. זהו מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פסיבי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש). בדומה לאתרי אינטרנט רבים אחרים, ייתכן וייאסף באופן אוטומטי מידע לא אישי, אשר ינותח על ידי החברה ו/או מי מטעמה על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתר ולצורך ניהול האתר, שיפורו וקידום האתר. המידע הלא אישי עשוי להיגלות לאחרים ולהישמר לצמיתות בארכיונים לצורך שימוש עתידי.
ב. דפדפן האינטרנט שלך מעביר באופן אוטומאטי ובעילום שם, חלק מאותו המידע הלא אישי שייתכן וייאסף, שעשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתר, כתובות URL של אתרי אינטרנט בהם ביקרת, סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בהן נכנסת לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט (ה-IP) שממנה פנית, חומרים שהורדת מהאתר וכיו"ב. המידע הלא אישי נאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות כגון איסוף כתובת IP, קובצי cookies ("עוגיות"), תגי אינטרנט, ובטכנולוגיות אחרות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית.
ג. "עוגייה" (Cookie) - היא פיסת מידע ששולח האתר על דפדפן האינטרנט שלך כדי לאפשר לאתר לזהות ביקורים עתידיים של מחשב זה ולסייע לאתר לזכור מידע לגביך ולגבי העדפותיך - המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
"עוגייה זמנית" (Sessions Cookies) היא "עוגייה" אשר תימחק מהמחשב שלך כאשר תסגור את הדפדפן או כאשר תכבה את המחשב. "עוגיות זמניות" משמשות לשיפור הגלישה באתרי אינטרנט ולאיסוף מידע סטטיסטי.
"עוגייה קבועה" (Persistent Cookies) היא עוגייה קבועה יותר הממוקמת בדיסק הקשיח במחשב שלך עד למחיקתה על ידך. "עוגיות" אלו מאחסנות מידע על גבי המחשב שלך למטרות אחדות, כגון שליפת מידע מסוים שמסרת בעבר לאתר, סיוע לקבוע אילו חלקים באתר נחשבים בעלי ערך רב יותר בעיני המשתמשים ולעיצוב האתר בהתאם להעדפות המשתמשים.
יש באפשרותך להגדיר את הדפדפן שלך כך שיתריע בפניך בשעה ש"עוגייה" (cookie) נשלחת. כמו כן, אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (אם הדפדפן שלך מתיר זאת), אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

קישור לאתרים של צדדים שלישיים

האתר עשוי לכלול קישוריות ו/או הפניות לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד. אם תיגש לקישורים אלה, תעזוב את אתר. החברה ו/או החברה המנהלת לא בדקו את אתרי צדדים שלישיים אלה, אין להן שליטה עליהם ואין הן אחראיות לאתרים אלה או לתוכנם ובכל מקרה אין התקנון של האתר חל על אתרים אלו. לפיכך, אין החברה ו/או החברה המנהלת מאשרת אתרים אלה או יוצרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכנה, מוצרים או חומרים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים אינו מכוסה על-ידי תקנון זה.

אבטחת מידע

1. החברה ו/או מי מטעמה משתמשים באמצעי הגנה ואבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים הנהוגים באתרי אינטרנט מסוגו של האתר. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה לאתר ו/או למאגרי הנתונים של האתר ו/או לתעבורת הנתונים בין המחשב בו הינך עושה שימוש לבין המחשבים והשרתים שבשימוש החברה לצורך הפעלת האתר, ולהיפך.

2. הנך מאשר בזה כי החברה ו/או החברה המנהלת לא תהיינה אחראיות לכל נזק שיגרם לך מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, אם יגרם, כתוצאה מחדירה לאתר ו/או למאגרי הנתונים של האתר ו/או לתעבורת הנתונים כאמור על כל התוצאות העשויות לנבוע מכך, וזאת ככל שהחברה נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת חדירות שכאלה.


כללי

1. בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או החברה המנהלת ו/או על כל מי מטעמן אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ"ב) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, או בתכני האתר, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין או הסכם. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

2. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התקנון אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.

3. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

4. תקנון זה הינו הסכם לטובת צד ג' - החברה המנהלת, מרמנת ארגון וניהול פרויקטים בע"מ.


זכות לעיין במידע

הנך זכאי לעיין בעצמך או על ידי בא כוח מורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס אם מונה לך במידע שעליך המוחזק במאגר מידע. אם עיינת במידע עליך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן הינך רשאי לפנות לחברה המנהלת בבקשה לתקן את המידע או למוחקו, לפי הפרטים בסעיף "צור קשר" להלן.
במקרה כאמור החברה המנהלת תפעל בהתאם להוראות הדין.


צור קשר

ניתן לפנות בכתב למנהלת הפרוייקט - חברת מרמנת "ניסוי נעים לירוק", כתובת משלוח דואר: רחוב המלאכה 3 תל אביב ת.ד - 51443 , מיקוד: 67215 או בפקס: 073-2955991 או במייל: marmanet_goinggreen@marmanet.co.il או בטלפון: 0732955532

 

צור קשר   I   טפסים   I   הסכם התקשרות   I   מפת אזורי החיוב   I   תקנון האתר