איזור אישי שאלות נפוצות מבנה הניסוי מטרת הניסוי הגשת בקשת השתתפות

הסכם התקשרות

אני מבקש/ת להצטרף לניסוי בשינוי בהרגלי נסיעה שמנוהל על ידי מרמנת ארגון וניהול פרויקטים בע"מ ("החברה המנהלת") בהתאם לכללים המפורטים בטופס הצטרפות זה.
רקע כללי

ממשלת ישראל החליטה על עריכתו של ניסוי לבחינת השפעת תמריצים על הרגלי נסיעה. הניסוי ייערך באמצעות ועדה ייעודית שמונתה לכך על-ידי משרדי האוצר והתחבורה ובאמצעות חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן ביחד: "עורכי הניסוי"), אשר התקשרו לשם כך עם גורמים מקצועיים שונים, וביניהם, החברה המנהלת ומתקיני ומפעילי ציוד ניטור ("המפעילים") כמפורט להלן.

מטרת הניסוי היא לבחון את נכונות הציבור לשנות את הרגלי הנסיעה שלו בתגובה לתמריצים כספיים. מידע מפורט על הניסוי ניתן למצוא באתר האינטרנט של הניסוי בכתובת: http://www.goingreen.org.il/ ("אתר האינטרנט"). הניסוי מתוכנן להימשך שנתיים, אולם החברה המנהלת תהיה רשאית להפסיק או להאריך את הניסוי בכל עת, לפי שיקול דעתה, כמפורט בטופס הצטרפות זה.

במסגרת הניסוי ינוטרו נתוני הנסיעה הבאים: מקום, אורך ומועד הנסיעה, באמצעות ציוד ניטור שיותקן ברכבו של המתנדב (קיימת אפשרות שהחברה המנהלת תדרוש לנטר כלי רכב נוספים השייכים למשק הבית של המתנדב, כמפורט להלן).
תשלומים למשתתפים בניסוי -

א. המשתתפים בניסוי זכאים לשני סוגי תשלומים:

i. דמי השתתפות בניסוי בסך 500 ₪ לשנה - הניסוי מתוכנן להמשך שנתיים ולכן המשתתפים יהיו זכאים לקבל דמי השתתפות בסך של 1000 ₪ (במידה וישתתפו לכל אורך התקופה). סכום זה ישולם בתום הניסוי ובתנאי שהמתנדב מלא אחר כל כללי הניסוי והחזיר במועד את הציוד שהותקן בכלי הרכב.

ii. תמריץ כספי התלוי במאפייני הנסיעה של המתנדב וכלי הרכב:

חשבונו של כל מתנדב יזוכה אחת לחודש בתקציב שיקבע לו על ידי החברה המנהלת , בהתחשב בהרגלי הנסיעה שלו..מתנדב שלא ינצל את מלוא התקציב שניתן לו, יזוכה בסכום שנותר  אך לא יותר מ 250 ₪ לחודש.  האופן שבו יופעל מנגנון זה מוסבר באתר האינטרנט תחת הלשונית "מבנה הניסוי". כל מתנדב יוכל לעיין בחישוב היתרה שלו באזור האישי של המתנדב באתר האינטרנט שאליו יוכל להיכנס באמצעות שם משתמש וסיסמא שיוגדרו ויימסרו לו על ידי החברה המנהלת.

יתכן שהחברה המנהלת תתנה את ההשתתפות בניסוי בכך שכל כלי הרכב השייכים למשק הבית של המתנדב, בין אם רשומים על שמו ובין אם לאו, ינוטרו במהלך הניסוי (כל כלי הרכב הללו ייקראו בטופס הזה "הרכב" או "כלי הרכב"), כמפורט בסעיף 5 להלן.

ההשתתפות בניסוי מוגבלת לבני אדם (ולא תאגידים), תושבי ישראל בלבד. על המתנדב להיות המשתמש העיקרי בכלי הרכב. במקרה שאחד מכלי הרכב אינו בבעלותו של המתנדב, לרבות אם שייך לתאגיד או רכב ליסינג מטעם תאגיד ("רכב חברה"), קבלת המתנדב לניסוי מותנית באישור בעל הרכב או התאגיד מראש ובכתב להתקנת ציוד הניטור ולביצוע ניטור הנסיעה (לטופס האישור לחץ כאן). על אף האמור, בליסינג פרטי (שלא מטעם תאגיד) המתנדב רשאי, במקום אישור בעל הרכב, לחתום על הצהרה שלפיה, בין היתר, הוא מוסמך לאשר את התקנת ציוד הניטור ברכב ואת ביצוע ניטור הנסיעה (לטופס האישור לחץ כאן).

ההצטרפות וההשתתפות בניסוי כפופים לכל התנאים וההוראות המפורטים בטופס זה, "בתקנון ותנאי השימוש" של אתר האינטרנט ולהסכמתך להם. בעצם שליחת הטופס באמצעות אתר האינטרנט הינך מאשר כי קראת טופס זה בעיון, הנך מסכים לכל תנאיו, ומילאת את השאלון המהווה חלק מטופס זה. ההצטרפות לניסוי מותנית, בין היתר, בהתאמתך לקריטריונים של הניסוי, באישורה של החברה המנהלת ובקבלת כל המסמכים הדרושים ובכך שהמתנדב יעבור תדריך קצר ויאפשר התקנת ציוד הניטור בכלי הרכב. מועד ההצטרפות לניסוי ייחשב מועד התקנת ציוד הניטור בכל כלי הרכב ("מועד ההצטרפות").

כללי הניסוי

1. יצירת בסיס להשוואה - השלב הראשון של הניסוי יארך חצי שנה ממועד ההצטרפות לניסוי ומטרתו היא ליצור בסיס להשוואה של מאפייני הנסיעה בין התקופה שבה לא ניתנו תמריצים כספיים התלויים במאפייני הנסיעות לבין התקופה שבה ניתנים תמריצים. בשלב זה לא יהיה המתנדב זכאי לכל תמריץ או הטבה שהם, אולם המתנדב יהיה זכאי לתשלום דמי השתתפות בסך 500 ₪ לשנה, כשחצי השנה הראשונה תילקח בחשבון לצורך כך.

2. מידע על נסיעות - ציוד הניטור שיותקן ברכב יתעד את מסלול הנסיעות של הרכב ואת המועד שבו הן בוצעו. מידע זה ייצבר, ישמר וינותח בידי הגורמים המקצועיים המעורבים בניסוי ככל שיידרש.

כל פרטי המידע לגבי המתנדב ובכלל זה המידע שימסור באמצעות האתר, פרטיו האישיים, הנתונים בנוגע להשתתפותו בניסוי ו/או כתוצאה מהשתתפותו, לרבות כל המידע על הנסיעות כאמור בסעיף 2 זה לעיל, מידע אישי וכיו"ב יישמרו במאגרי מידע על פי דין שיוחזקו בידי החברה המנהלת והמפעילים ו/או מי מטעמם ויהיו בבעלות חברת כביש חוצה ישראל בע"מ, עבור עורכי הניסוי. המידע כאמור ייאסף ויישמר בהתאם לכל דין.

מתנדב (בעלים או חוכר של רכב המשתתף בניסוי), המעמיד את הרכב לשימושו של אדם אחר, מתחייב ליידע את המשתמש ברכב בדבר ניטור ותיעוד מסלול הנסיעות של הרכב ומועדן כאמור לעיל, ולקבל את הסכמתו לכך. המתנדב לבדו יישא במלוא האחריות לאי-יידוע המשתמש ברכב וקבלת הסכמתו כאמור, לרבות לכל התוצאות העלולות לנבוע מכך.

3. אי ציות לכללים - החברה המנהלת תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את ההשתתפות בניסוי של מתנדב שלא ימלא אחר איזה מכללי הניסוי או לא ישתף פעולה עם החברה המנהלת כנדרש. כמו כן, במקרים הנ"ל המתנדב לא יהיה זכאי לדמי השתתפות והתמריץ הכספי יינתן לפי שיקול דעתה של החברה המנהלת.

4. תאום התקנות ופרוקים - נציגי החברה המנהלת יתאמו עם כל מתנדב מקום וזמן להתקנת/פרוק ציוד הניטור. על כל מתנדב לדאוג לכך שכלי הרכב יגיעו למקום ובזמן כפי שתואמו. מובהר כי המתנדב אחראי באופן בלעדי לכך שהרכב יגיע למקום ובזמן כפי שתואמו והוא עלול לשאת בתוצאות הנובעות מהפרת התחייבות זו, ובכלל זה, להיות מחויב במלוא עלות ציוד הניטור ככל שלא יתייצב במקום ובזמן שתואמו לצורך פירוק ציוד הניטור.

5. שאר כלי הרכב במשק הבית - כזכור מטרת הניסוי היא לבחון את נכונות הציבור לשנות את הרגלי הנסיעה שלו בתגובה לתמריצים כספיים. מובן שמתנדב שאיננו משנה את הרגלי הנסיעה שלו אלא רק מבצע את הנסיעות כנהג בכלי רכב אחר, במטרה שסכום הכסף שניתן לו לא יפחת, מכשיל בכך את תוצאות הניסוי. לפיכך, יתכן שהחברה המנהלת תתנה את קבלת המתנדב לניסוי או את המשך השתתפותו בניסוי בהתקנת ציוד ניטור גם בכלי רכב אחרים העומדים לרשות משק הבית, בין אם הם רשומים על שם המתנדב ובין אם לאו. בכל מקרה שימוש כנהג ברכב אחר על מנת להימנע מהפחתת הסכום שישולם במסגרת הניסוי מהווה הפרה של כללי הניסוי ויגרום להפסקת ההשתתפות לאלתר, ללא פיצוי או תשלום כלשהו, לרבות התמריצים.

6. ציוד הניטורהמתנדב יהיה אחראי על ציוד הניטור, והחברה המנהלת רשאית לקזז מתוך הסכומים שיגיעו למתנדב את עלות התיקון של ציוד הניטור היה וציוד הניטור אבד, נפגע או התקלקל לדעתה, כתוצאה מפעולה מכוונת או כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני ו/או כתוצאה מהזנחה של המתנדב ו/או הנוהג ברכב ו/או מי מבני משק הבית של המתנדב ו/או מי מטעמו ו/או כתוצאה ממחדלו של המתנדב להחזיר את ציוד הניטור בסיום הניסוי או עם מכירת/החלפת הרכב או עם ביטול ההתקשרות עימו או על-פי הוראה של החברה המנהלת.

ציוד הניטור יישאר בכל עת בבעלותו של המפעיל ויוחזר לו על ידי המתנדב מיד עם סיום הניסוי או עם ביטול ההתקשרות עם המתנדב או על-פי הוראה של החברה המנהלת, לפי העניין.

7. הפרעות מכוונות - אין לשבש, להפריע את פעולתו התקינה של ציוד הניטור ו/או לנתק או לחסום את ציוד הניטור.

8. דיווח על תקלות - במקרים של נזק או תקלה או חשש לכך בציוד הניטור, המתנדב ידווח, בהקדם האפשרי, לחברה המנהלת בטלפון: 073-2955532

9. טיפול בתקלות - החברה המנהלת תתאם מקום ומועד לבדיקה ותיקון ציוד הניטור ככל שיידרש. במקרה של תקלה שלא אובחנה ולא דווחה כאמור בסעיף 8 לעיל או במקרה שהמתנדב לא הגיע עם הרכב לתיקון במועד שתואם לו כאמור, רשאית החברה המנהלת לבטל את השתתפות המתנדב בניסוי באותו חודש שבמהלכו התקיימה התקלה או חשד לתקלה או הנזק, ובהתאם לא יהיה זכאי המתנדב לכל תשלום שהוא בגין חודש זה.

10. כלי רכב מושבתים - החברה המנהלת רשאית להודיע למתנדב בכל עת כי כלי רכב שהושבת עקב תאונה או תקלה או היעדרות מהארץ/ מילואים/ מחלה וכיו"ב לא ישתתף בניסוי במהלך החודש שבו תחול ההשבתה.

11. מסרונים - חלק מהמתנדבים יקבלו בגמר הנסיעה מסרונים שבהם תוצג, בין היתר, "עלותה" של הנסיעה (דהיינו כמה נגרע מהסכום החודשי שעמד לרשותם) והמתנדב מסכים לקבלת מסרונים כאמור. המתנדב ו/או מי מטעמו לא יחסמו/ינתקו שרות זה אלא בתאום מראש עם החברה המנהלת.

12. שאלונים - החברה המנהלת ו/או עורכי הניסוי יפנו למתנדב בבקשה להשיב על שאלות הנוגעות להרגלי הנסיעה שלו לפני תחילת הניסוי ו/או לנסיעות שנעשו/יעשו לאחר תחילת הניסוי. פניות אלה יכולות להיות טלפוניות, בדואר אלקטרוני, בדואר רגיל או פנים אל פנים והמתנדב נותן בזאת את הסכמתו לקבלת כל פניה/דיוור כאמור בכל האמצעים האמורים. על המתנדב להשיב בכנות, בפרוט ובזמן כנדרש.

13. שינויים במאפייני הניסוי - יתכן שבמהלך הניסוי תשנה החברה המנהלת את מאפייני הניסוי, ובכלל זה, את ציוד הניטור, את חלוקת הארץ לאזורים, את חלוקת "אזורי הזמן", המחיר לק"מ או כל מרכיב אחר ממרכיבי הניסוי. שינויים אלה יכולים לחול על כל המתנדבים או חלקם, לפי שיקול דעתה של החברה המנהלת. המתנדבים לא יהיו זכאים לכל פיצוי בגין שינויים כאלה, ככל שיהיו.

14. הפסקת הניסוי/ההשתתפות בניסוי.

א. הפסקת השתתפות בניסוי יכולה להיות ביוזמת החברה המנהלת או ביוזמת המתנדב.

ב. ההשתתפות בניסוי תופסק לפי שיקול דעתה של החברה המנהלת לאלתר בין היתר במקרים הבאים, וזאת מבלי שהמתנדב יהיה זכאי לכל פיצוי: מכירת כלי הרכב של המתנדב, המתנדב אינו עוד הנהג העיקרי, גניבה של הרכב או ציוד הניטור ו/או השבתה ממושכת מסיבות טכניות או מסיבות אישיות. על המתנדב חלה חובה להביא באופן מיידי לידיעת החברה המנהלת כאשר מתקיים אחד מהאירועים שלעיל. מובהר למען הסר ספק כי בנסיבות כאמור, יהיה המתנדב זכאי לתשלום החלק היחסי של דמי ההשתתפות והתמריץ הכספי כמפורט להלן.

על אף האמור, במקרה של מכירת כלי הרכב לא תופסק ההשתתפות בניסוי אם ציוד הניטור עובר לרכב החדש של המתנדב באופן שמבטיח לדעת החברה המנהלת, לפי שיקול דעתה, רציפות ההשתתפות בניסוי. מובהר כי הפסקה של עד 14 ימים בגין מכירת כלי הרכב תיחשב לרציפות ההשתתפות בניסוי. המתנדב יהיה אחראי להודיע לחברה המנהלת על מכירת הרכב ולעמוד בדרישות החברה המנהלת בקשר עם העברת ציוד הניטור לרכב החדש. 

ג. החברה המנהלת רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק לאלתר, את השתתפותו של המתנדב בניסוי במקרה של הפרת איזה מההנחיות והכללים של הניסוי, לרבות במקרה של סטייה משמעותית מהמידע שהוצג בפני החברה המנהלת בעת שהוחלט על קבלת המתנדב לניסוי או סטייה מהותית מהרגלי הנסיעה של המתנדב במהלך חצי השנה הראשונה שאיננה תוצאה של תמריצי הניסוי.

ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה המנהלת רשאית להפסיק, לפי שיקול דעתה, את הניסוי או את השתתפות המתנדב בניסוי, מכל סיבה שהיא לאלתר או לאחר תקופה, אף אם מלא אחר כל ההנחיות והכללים.

ה. במידה והופסקה השתתפותו של המתנדב בניסוי על ידי החברה המנהלת, שלא עקב הפרת ההנחיות והכללים כאמור בסעיף 14.ג. לעיל., יהיה המתנדב זכאי לקבל את החלק היחסי של (1) דמי ההשתתפות לפי משך הזמן שחלף ממועד ההצטרפות ועד מועד מסירת ההודעה על הפסקת השתתפותו בניסוי (על ידי החברה המנהלת או המתנדב), אך לא פחות מ-500 ₪ אם הפסקת הניסוי/השתתפות המתנדב בניסוי בוצעה בטרם חלפה שנה וחצי ממועד ההצטרפות, וכן (2) התמריץ הכספי עד למועד מסירת ההודעה על הפסקת השתתפותו . מובהר למען הסר ספק, כי במקרה כאמור, תופחת באופן יחסי גם מכסת הנסיעות החודשית הרלוונטית.

היה והופסקה השתתפותו של המתנדב בניסוי עקב הפרת איזה מההנחיות וכללי הניסוי, לא יהיה זכאי המתנדב לדמי ההשתתפות או התמריץ הכספי.

מובהר כי מתנדב שיחליף במהלך שנה וחצי ממועד ההצטרפות מקום עבודה, מקום מגורים או מקום לימודים (אם זה היה עיסוקו העיקרי) לא יהיה זכאי לכל תשלום שהוא.

אולם, אם החליף המתנדב מקום עבודה, מגורים או לימודים כנ"ל לאחר חלוף השנה וחצי האמורה יהיה המתנדב זכאי לחלק היחסי של תשלום דמי השתתפות והתמריץ הכספי עד למועד ההחלפה בלבד (מובהר למען הסר ספק כי במקרה וההחלפה כאמור אינה בסוף חודש, תופחת באופן יחסי גם מכסת הנסיעות החודשית).

 

15. במסירת פרטיך ושליחת טופס זה באמצעות אתר האינטרנט, הנך מצהיר, מסכים ומאשר, כדלקמן:

א. קראתי טופס זה בעיון, הבנתי את האמור בו והנני מסכים לכל תנאיו, לרבות אופן ביצוע הניסוי והתגמול בגינו, והנני מאשר את השתתפותי בניסוי שינוי בהרגלי נהיגה בהתאם לאמור לעיל ולהלן, ומסכים לנהוג לפי הנחיות וכללי הניסוי.

ב. כל המידע שנמסר על ידי בטופס זה ובמסגרת השאלון הינו נכון, מלא ומדויק.

ג. ידוע לי כי אין עליי כל חובה חוקית למסור את המידע, והמידע שנמסר על-ידי באמצעות אתר האינטרנט נמסר מבחירתי, מרצוני החופשי והמלא וכי ידוע לי שהוא נחוץ לצורך הטיפול בבקשת ההצטרפות לניסוי וביצועו.

ד. המידע שנמסר על-ידי ישמש למטרות הניסוי, ובכלל זה, בחינת התאמתי לשמש כמתנדב בניסוי וניהול הניסוי. שימוש כאמור יכלול, בין היתר, ניתוח, בדיקה, עיבודים סטטיסטיים ואחרים, פילוחים, השוואות ועוד של המידע שאמסור, והכל בין אם על ידי עורכי הניסוי ו/או החברה המנהלת ו/או צדדים שלישיים מטעמם.

החברה המנהלת ועורכי הניסוי שומרים על זכותם להעביר את המידע לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתם, ככל שיידרש לצורך ההחלטה על קבלת המועמד לניסוי, ביצוע הניסוי ו/או ניהולו.

ה. המידע שיימסר על-ידי וכן כל מידע נוסף שיצטבר אודותיי ואודות נסיעותיי ישמר במאגרי מידע ועורכי הניסוי, החברה המנהלת, צדדים שלישיים מטעמם, והמפעילים ינהגו בכל מידע שאמסור בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

 

ו. לקבל פניות ו/או דיוורים ו/או מסרים אלקטרוניים, בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים לטלפון נייד ו/או בפקסימיליה ו/או בטלפון (לטלפון נייח או נייד) ו/או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטיות (לטלפון נייח או נייד) ו/או דואר רגיל ובכל דרך אחרת, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי בשאלון. ידוע לי שהצטרפותי לניסוי כפופה לאישור החברה המנהלת ויתר הוראות טופס זה ואין במילוי טופס זה ו/או השאלון משום הצטרפות לניסוי.

 

 

טופס הצטרפות זה והשאלון המצורף לו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

 

הנך מצהיר, כי בעצם הסימון "אני מסכים" בתיבות המתאימות בטופס ההצטרפות, הנך מאשר כי קראת  את הסכם ההתקשרות ואת תקנון האתר בעיון, כי הבנת את האמור בהם והנך מסכים לכל התנאים וההוראות המפורטים בהם.

צור קשר   I   טפסים   I   הסכם התקשרות   I   מפת אזורי החיוב   I   תקנון האתר